สุดไฮเทค! สแกนใบหน้าจดทะเบียนธุรกิจ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กรมเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและตรวจสอบความถูกต้องนั้น กรมจะมีหนังสือถึงกรมการปกครอง

เพื่อประสานการเชื่อมโยงและหารือทางข้อเทคนิคต่อไป เพราะการใช้ข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจะอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรมซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านจดทะเบียนนิติบุคคลและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่ประชาชนทั่วไป

สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้า จะเกิดประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ โดยเฉพาะการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) กรมจึงให้ความสำคัญมากกับข้อมูลการรับจดทะเบียนที่ต้องถูกต้อง แม่นยำ ควบคู่กับระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของบุคคล

ซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล “การเชื่อมโยงภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง จะทำให้ขั้นตอนการยืนยันตัวตนมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นแบบเชิงลึกมากขึ้น สะท้อนถึงประโยชน์ที่จะส่งต่อไปยังภาคธุรกิจ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความมั่นใจในการนำฐานข้อมูลนิติบุคคลจากกรมไปใช้ในการลงทุนทางธุรกิจ”

ส่วนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของกรม จะสามารถนำข้อมูล นิติบุคคลไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีความแม่นยำมากขึ้น